Varför går det att klimatcertifiera kött?

Frågan ställs ofta om en klimatcertifiering kan omfatta animaliska produkter. Är det inte bättre att certifiera de ”bästa” produkterna ut klimatsynpunkt, dvs. frukt, grönsaker, ärtor och bönor etc.? Projektet har gjort ett vägval; vi ska presentera ett klimatalternativ inom varje livsmedelskategori. Vi kommer alltså att certifiera det bästa köttet ur klimatperspektiv, och vi jämför inte detta med andra proteinalternativ, t ex bönor, quorn, etc. Det finns två huvudskäl till detta. 

En stor del av konsumenterna äter en delvis animalisk föda. Detta faktum kan vi inte bortse ifrån. Att inte ge dessa konsumenter en vägledning till de mindre klimatbelastande alternativen inom animaliska produktkategorier vore kontraproduktivt. Det finns mycket stora skillnader mellan olika uppfödningsformer inom djurhållning såväl som inom exempelvis växthusodling och därmed stora skillnader i utsläpp av klimatgaser. Om vi genom en klimatcertifiering på animaliska produkter kan hjälpa konsumenten att välja de klimatmässigt bästa produkterna kan alltså en märkning av animalier få positiv klimateffekt. Om vi vill förändra klimatpåverkan från vår livsmedelsproduktion måste vi arbeta med all produktion. Vårt syfte är att förbättra den verksamhet som sker inom livsmedelsproduktionen.

 

Naturligtvis är det är även viktigt att vi ser över vårt intag av animaliska livsmedel. Många i västvärlden borde äta betydligt mindre mängder kött- och mjölkprodukter ur klimatperspektiv, men även av hälsoskäl såväl som utifrån perspektivet rättvis fördelning och global livsmedelsförsörjning. Vi tror dock att det finns andra aktörer som har större förutsättningar att påverka människors kostvanor.

 

Ett annat skäl är att vi vill greppa helheten, dvs. samtliga nationella miljömål, djuromsorg och social välfärd. Vi jobbar inte bara med klimatfrågan utan med hållbar utveckling och detta kan vi bara göra genom att jobba på bred front och därmed omfatta samtliga produktgrupper. För att till exempel arbeta mot miljömålen ett öppet odlingslandskap och biologisk mångfald krävs att vi har betande djur vilket får som konsekvens att vi har en köttproduktion. Och vi ska komma ihåg att det även finns positiva klimateffekter av betande djur. Djurens betande stimulerar tillväxten i markerna vilket ger en ökad kolinlagring.