Regler för Växthusodling

Ladda ner reglerna som pdf-fil:

Regler för Växthus 2012:2

Allmänna regler inkl. bilaga 2012:2


Bakgrund till reglerna

Livsmedelskedjan står för minst 20-25 % av Sveriges totala bidrag till utsläppen av klimatpåverkande gaser. Största delen uppstår i primärproduktionen, men stora variationer föreligger mellan olika produkter. Det finns relativt få studier som rör växthusodlade produkter, undantaget tomat. Studier på växthusproduktion av blommor pågår, vilket kommer att ge bättre underlag för regler inom detta område framöver.

Uppvärmningen står för den allt överskuggande delen av klimatpåverkan från växthus. Till skillnad från till exempel spannmålsodling bidrar produktionen av mineralgödsel knappt alls till klimatpåverkan och uppgick i studier endast till ca 1 % av systemets klimatpåverkan. Även transporternas andel av klimatpåverkan var närmast försumbar om man jämför nordeuropeisk produktion i uppvärmda växthus. Recirkulerande system ökar kväveutnyttjandet väsentligt och minskar därmed ytterligare påverkan från mineralgödseltillverkningen. För spanska tomater odlade i ouppvärmda växthus står själva odlingen tvärtom för en liten del av hanteringskedjans klimatpåverkan. Överlag är produktionsnivån en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i växthusodling; det blir fler produkter att slå ut klimatpåverkan på.

Omställning till användning av biobränsle pågår för flertalet driftsinriktningar i Sverige. Samtidigt med omställningen till biobränsle har energiförbrukningen minskat genom användning av väv som dras för nattetid eller fastmonterad plastfolie. Vilket bränsle som används för uppvärmning av växthus har en avgörande betydelse för hur mycket växthusgaser som produktionen genererar. Genom att övergå från t ex naturgas till flis för uppvärmning av växthuset kan klimatpåverkan reduceras med i storleksordningen 85 %.