Regler för Gården

Målet med reglerna är att minska klimatpåverkan inom lantbruket.

Ladda ner reglerna som pdf-fil:

Regler för Gården 2012:2

Allmänna regler inkl. bilaga 2012:2


Bakgrund till reglerna

Livsmedelskedjan står för minst 20-25 % av Sveriges totala bidrag till utsläppen av klimatpåverkande gaser. Största delen uppstår i primärproduktionen, men stora variationer föreligger mellan olika produkter. Figur 1 beskriver bidraget till klimatpåverkan från svensk primärproduktion av livsmedel. Figuren är en sammanvägning av olika forskarrapporter, och skall ses som ett underlag för diskussioner, där det viktiga med bilden är att identifiera vad som är stort och smått i klimatpåverkan från primärproduktionen.

diagram

Figur 1. Bidraget till klimatpåverkan från svensk jordbruksproduktion. Sammanställning i Tynelius (2008) med data från Naturvårdsverket (2006), Jenssen & Kongshaug (2003) samt Jordbruksverket (2004; 2007a).

Den direkta energianvändningen på gårdsnivå utgörs av diesel, olja och el och utgör ca 10 % av jordbrukets klimatpåverkan. Diesel används främst vid traktorkörning och olja vid spannmålstorkning, medan elanvändningen framförallt är kopplad till djurhållningen och växthus.

Två viktiga parametrar att ta hänsyn till inom förädlingen är energianvändning och svinn. Klimatbelastningen från energianvändningen kan minskas genom energieffektivisering och en övergång till förnybara bränslen för till exempel uppvärmning.