Alla regler

Ladda ner alla regler som pdf:

Regler Klimatcertifiering för mat 2012:2 inkl. verifieringskrav

Syfte och omfattning

Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor som delvis hänger ihop: den globala uppvärmningen och samhällets förbrukning av fossila bränslen som är en ändlig resurs. Klimatcertifiering för mat är ett certifieringssystem för produktion och distribution av livsmedel, som hanterar frågor kopplat till båda dessa frågor. Klimat- och energifrågor hänger samman genom att effektivare användning av energi och byte av energikälla från fossil till förnybar minskar koldioxidutsläppen från energianvändningen. Livsmedelsproduktionen genererar dessutom betydande mängder metan och lustgas vid olika processer. I klimatcertifieringssystemet ställs krav på åtgärder som begränsar klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel och därmed minskar utsläppen av koldioxid, metan och lustgas. Ett grundläggande krav för att kunna anslutas till systemet är att verksamheten också har en annan kvalitetscertifiering, som ställer grundläggande krav inom miljöskydd, djuromsorg och socialt ansvar. Bakgrunden till detta är att klimat- och energi bara är en del av de viktiga miljö- och överlevnadsfrågor som måste hanteras. För att verka för en hållbar utveckling på sikt krävs ett parallellt arbete med miljö, etik, djuromsorg och social välfärd.

Dessa regler kommer att utvecklas kontinuerligt vartefter kunskapen ökar om metoder att minska klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel. Utvecklingen sker i form av regelrevisioner med regelbundna intervall. Ändringar i dessa regler kommer tidigast att genomföras från och med 2011-01-01.

Syfte

Produktion och distribution av mat står för cirka 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Syftet med detta regelverk är att göra det möjligt för konsumenter att välja produkter som producerats med lägre klimatbelastning samt för producenter att marknadsföra åtgärder som vidtagits för att minska klimatpåverkan mot konsument. Åtgärderna bygger på vetenskapliga underlag som tagits fram av ledande forskare inom miljö- och livsmedelsvetenskap. Underlag som utgjort grund för dessa regler hittar du här.

Reglernas omfattning

Reglerna är fastställda utifrån en målsättning att väsentligt minska klimatpåverkan, med hänsyn taget till vad som bedöms vara praktiskt och ekonomisk möjligt att uppnå i dagsläget. Vissa regler är också utformade utifrån att det idag finns bristande kunskap inom vissa områden. Reglerna kommer därför utvecklas då större säkerhet från vetenskapliga studier finns tillgängliga. Reglerna fastställs av projektets styrgrupp och gäller till nästa regelrevision.

Reglerna omfattar gården, växtodling, växthusodling, mjölkproduktion, nötköttsproduktion, grisproduktion, äggproduktion, fiske, samt transporter. Det finns även ett inledande kapitel med allmänna regler som gäller all ansluten verksamhet. Hösten 2010 presenteras regler för lammproduktion, kycklingproduktion samt förädling och förpackningar. Därefter utvecklas regler för vattenbruk och importerade produkter.

På gården, inom växtodling, djurhållning och växthusproduktion är reglerna utvecklade i första hand för Sverige och därmed jämförbara förhållanden. Reglerna ska i sin helhet omfatta produktion från och med tillverkning av produktionshjälpmedel fram till butikens lastkaj samt distribution från gårdsgrinden till butikens lastkaj. Inom fiske avser reglerna verksamheten på fartyget och har ingen geografisk begränsning.

Regelkapitlen i dokumentet är uppdelade i mål, regler och rekommendationer. Målen beskriver vad vi vill uppnå, reglerna talar om vad som krävs för att verksamheten ska bli godkänd och rekommendationerna visar på ytterligare åtgärder som kan göras för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Rekommendationerna pekar på önskad utveckling inom ett område och kan i framtiden komma att införas som regler.