Frågor & svar

Har maten verkligen så stor klimatpåverkan?

20-25 % av utsläppen från svenska hushåll kommer från maten. Denna siffra är betydligt högre än den siffra som rapporteras om utsläppen från det svenska lantbruket. Utsläppen av växthusgaser från lantbruket i Sverige 2005 låg på 13-14 % av de totala svenska utsläppen. Denna siffra kommer från de beräkningar som Sverige använder när klimatpåverkan från […]

Varför behövs en klimatcertifiering av livsmedel?

Att snabbt få ned utsläppen av klimatgaser är vår tids viktigaste miljöfråga. Maten står för ett inte oväsentligt bidrag av klimatgaser och såväl producenter som konsumenter vill delta i arbetet att minska matens klimatpåverkan. Vi vet också från undersökningar att över 80 procent av konsumenterna vill ha ett verktyg som gör att de kan välja […]

Vad är bakgrunden till projektet?

Arbetet med att hitta metoder för att klimatcertifiera livsmedel startade dels för att tillgodose ett behov identifierat av KRAV och Svenskt Sigill och dels som svar på en beställning från tre ministrar: Miljö- jordbruks- och konsumentministrarna. Projektet finansieras huvudsakligen av Jordbruksverket, men många olika organisationer bidrar med pengar och tid.

Vilka är med i klimatcertifieringsprojektet?

KRAV, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Milko, Scan, Skånemejerier och Svenskt Sigill är representerade i projektets styrgrupp. Projektets permanenta vetenskapliga grupp består av ledande forskare på livscykelanalys, klimatförändringar och livsmedel. Forskarna har sina arbetsplatser på SLU, SIK och Chalmers. Därtill engagerar projektet konsulter, förtroendevalda i KRAV och Sigill samt ett stort antal producenter. Dessa aktörer har gemensamt […]

Är det risk att man tappar bort andra viktiga miljöfrågor i en klimatcertifiering?

Det är viktigt att en klimatcertifiering tillför klimatfokus utan att ta fokus från andra viktiga miljöfrågor. Därför är det en utgångspunkt för projektet att det måste finnas ett grundsystem som skyddar miljö, djurskydd och sociala aspekter. Konkret har lösningen blivit att en produkt kan certifieras enligt detta regelverk om man redan har en märkning som ställer […]

Hur kommer klimatreglerna att användas?

Projektets uppdrag är att utveckla en klimatcertifiering som ger konsumenterna en möjlighet att välja och ger företag en möjlighet att konkurrera med klimatfördelar. Målet är att genomföra arbetet i en vetenskapligt solid process och med stor öppenhet för inspel från berörda parter. När projektet slutfört sitt arbete är det upp till samhällets och marknadens aktörer […]

När kommer klimatcertifieringen att vara klar?

Klimatcertifieringsprojektet presenterade de första reglerna under sommaren 2009. De första certifierade produkterna kom ut på marknaden under mitten av 2010.

Varför ser reglerna ut som de gör?

Det finns i huvudsak två sätt att klimatmärka en produkt. Ett sätt är att på förpackningen ange en siffra på hur mycket koldioxidekvivalenter varje enskild produkt gett upphov till. Detta alternativ kräver att det görs en LCA (LivsCykelAnalys) för varje produkt. Detta är en dyr och tidskrävande modell som vi i dagsläget inte har möjlighet att genomföra. […]

Varför går det att klimatcertifiera kött?

Frågan ställs ofta om en klimatcertifiering kan omfatta animaliska produkter. Är det inte bättre att certifiera de ”bästa” produkterna ut klimatsynpunkt, dvs. frukt, grönsaker, ärtor och bönor etc.? Projektet har gjort ett vägval; vi ska presentera ett klimatalternativ inom varje livsmedelskategori. Vi kommer alltså att certifiera det bästa köttet ur klimatperspektiv, och vi jämför inte detta med […]

Är det pålitligt?

Certifieringen är en tredjepartscertifiering vilket innebär att en opartisk och oberoende aktör granskar att den som marknadsför en produkt som klimatcertifierad har uppfyllt ställda regler. Detta garanterar att ett seriöst arbete bedrivs.

Blir maten dyrare?

Marknaden för klimatcertifierade produkter är helt ny, och det går inte idag att säga om det blir dyrare eller inte. Ett flertal av åtgärderna innebär ingen fördyring, en del åtgärder kan innebära minskade kostnader på sikt, men några regler kräver arbetstid eller investeringar som kan fördyra produktionen. Detta kan göra att produkterna kan bli dyrare. Samtidigt […]