Har maten verkligen så stor klimatpåverkan?

20-25 % av utsläppen från svenska hushåll kommer från maten. Denna siffra är betydligt högre än den siffra som rapporteras om utsläppen från det svenska lantbruket. Utsläppen av växthusgaser från lantbruket i Sverige 2005 låg på 13-14 % av de totala svenska utsläppen. Denna siffra kommer från de beräkningar som Sverige använder när klimatpåverkan från Sverige som helhet ska redovisas och det är enbart utsläppen från lantbruket som omfattas. Detta innebär att flera utsläppskällor kopplat till svensk matkonsumtion inte finns med, t ex framställning av mineralgödsel. Vid produktion av mineralgödsel sker stora utsläpp av lustgas. Denna produktion räknas inte in i lantbruksstapeln. Fler utsläppskällor ingår i andra utsläppsandelen, exempelvis transporter av förnödenheter och produkter eller förädling. Vid bland annat spannmålsodling och radodlade grönsaker odlas organiskt material bort, detta ingår inte alls i rapporteringen. Många av de aspekter som projektet inkluderar i regelutvecklingen finns alltså inte redovisat som klimatpåverkan från svenskt jordbruk i nationella rapporteringar.