Är det risk att man tappar bort andra viktiga miljöfrågor i en klimatcertifiering?

Det är viktigt att en klimatcertifiering tillför klimatfokus utan att ta fokus från andra viktiga miljöfrågor. Därför är det en utgångspunkt för projektet att det måste finnas ett grundsystem som skyddar miljö, djurskydd och sociala aspekter. Konkret har lösningen blivit att en produkt kan certifieras enligt detta regelverk om man redan har en märkning som ställer tydliga krav på hållbar livsmedelsproduktion, t ex KRAV, Svenskt Sigill eller andra motsvarande system.

I kriterierna för klimatcertifieringen har man också tagit hänsyn till andra miljöfrågor som övergödning och biologisk mångfald. Även krav på god djuromsorg finns med. Att hushålla noga med kvävet minskar nämligen både klimatpåverkan och övergödningen. På motsvarande sätt ökar god djurhälsa produktiviteten och sänker klimatpåverkan.  Att idisslare får beta så mycket som möjligt resulterar dessutom i ökad kolinlagring i mark, samtidigt som den biologiska mångfalden och djurhälsan gynnas. Man kan säga att klimatreglerna går hand i hand med miljö- och djuromsorgsarbetet.